01.Grunderna   02.Listor   03.Textstilar   04.Mellanrum   05.Bilder 06.Multimedia
07.Länkar   08.Ramar   09.Formulär   10.Tabeller   11.Händelser  

Färgkodning    html 3.2  html 4  Explorer  Navigator

Grunderna i dokumentet
<BODY>...</BODY> Markerar början och slutet av sidinnehållet i ett HTML-dokumet
BACKGROUND="url" Specificerar dokumentets bakgrundsbild
BGCOLOR="färg" Specificerar dokumentets bakgrundsfärg. färg anges hexadecimalt, ex vit: #FFFFFF
TEXT="färg" Specificerar dokumentets textfärg
LINK="färg" Specificerar dokumentets länkfärg
ALINK="färg" Specificerar aktiv länkfärg
VLINK="färg" Specificerar färgen för besökt länk
LEFTMARGIN="n" Anger avståndet i antal punkter från dokumentets vänstra sida till webbläsarens vänstra kant
TOPMARGIN="n" Anger avståndet i antal punkter från dokumentets övre kant till webbläsarens övre kant
RIGHTMARGIN="n" Anger avståndet i antal punkter från dokumentets högra sida till webbläsarens högra kant
BOTTOMMARGIN="n" Anger avståndet i antal punkter från dokumentets nedre kant till webbläsarens nedre kant
SCROLL=yes|no Sätter på och stänger av rullningslister i webbläsaren
<HEAD>...</HEAD> Markerar början och slutet av sidhuvudet i ett HTML-dokument
<HTML>...</HTML> Markerar början och slutet av hela HTML-dokumentet
<TITLE>...</TITLE> Sätter dokumentets titel. Läggs i sidhuvudet innanför <HEAD>-märket.
<!--...--> Används för att göra kommentarer i HTML-koden

UPP

Listor
<OL>...</OL> Gör en numrerad lista
COMPACT Visar en kompakt version av listan
TYPE="typ" Specificerar typen av lista som ska användas. Du kan använda A, a, I, i eller 1
START="n" Nummer som listan ska börja med
<UL>...</UL> Gör en onumrerad lista
COMPACT Visar en kompakt version av listan
TYPE="typ" Typ av punkt som ska användas i en punktlista. Du kan använda circle, disc eller square
<LI> Gör en listrad i <OL> och <UL>
TYPE="punkttyp" Typ av punkt som ska användas i en punktlista. Du kan använda circle, disc eller square
TYPE="nummertyp" Typ av nummer som ska användasi en nummerlista. Du kan använda A, a, I, i eller 1
VALUE="n" Startnummer för denna listrad och framåt i numrerade listor

UPP

Textstilar
<B>...</B> Gör texten fetstilt
<BIG>...</BIG> Gör texten en storlek större
<BASEFONT> Definierar egna egenskaper för standardtexten i dokumentet
SIZE="n" Sätter storleken på standardtexten. n kan variera från 1 till 7
COLOR="färg" Definierar färgen för standardtexten. färg kan ha ett namn eller ett hexadecimalt tal.
FACE="typsnitt" Definierar typsnitt för standarstexten
<FONT>...</FONT> Formaterar din text
SIZE="n" ändrar teckenstorleken. n kan variera från 1 till 7. Det går också använda positiva eller negativa tal som utgår från standardstorleken
COLOR="färg" Definierar textfärgen. färg kan ha ett namn eller ett hexadecimalt tal
FACE="typsnitt" ändrar typsnitt på texten. Flera typsnitt kan anges kommaseparerade
<I>...</I> Kursiverar text
<S>...</S> Genomstryker text
<SMALL>...</SMALL> Gör texten en storlek mindre
<SUB>...</SUB> Nedsänker texten
<SUP>...<SUP> Upphöjer texten
<TT>...</TT> Ställer texten teletype, fast bredd
<U>...</U> Stryker under texten

UPP

Mellanrum i dokumentet
<BLOCKQUOTE>...
</BLOCKQUOTE>
Gör ett citatblock med indrag
<BR> Gör en radbrytning
<CENTER>...
</CENTER>
Centrerar innehållet. Används på samma sätt som <DIV ALIGN="center">
<DIV>...<DIV> Markerar ett stycke för formatering på sidan
ALIGN="justering" Justering av stycket. Du kan använda left, center, right eller justify
<HR> Lägger in en horisontell linje
ALIGN="justering" Anger linjens justering. Du kan använda left, center eller right
SIZE="n" Anger linjens tjocklek
NOSHADE Gör linjen platt, utan skugga
WIDTH="n%" Anger linjens bredd i procent
COLOR="färg" Anger linjens färg. färg kan ha ett namn eller ett hexadecimalt tal
<NOBR>...</NOBR> Markerar att texten inte ska radbrytas
<P>...</P> Gör en paragraf. Används till standardtext.
ALIGN="justering" Justering av texten. Du kan använda left, center, right eller justify
<PRE>...</PRE> Förformaterad text. Fast bredd.
WIDTH="n" Anger bredden på bokstäverna.

UPP

Bilder
<IMG> Lägger in en bild i dokumentet
ALIGN="justering" Justeringen av bilden kan vara top, middle, bottom, left eller right
ALIGN="justering" Justeringen av bilden kan vara absbottom, absmiddle, baseline eller texttop
ALT="text" Beskrivning av bilden
BORDER="n" Tjocklek på bildens ram, angiven i punkter
HEIGHT="n" Fixerad höjd av bilden, räknad i punkter
WIDTH="n" Fixerad bredd av bilden, räknad i punkter
HSPACE="n" Horisontellt avstånd från bilden till omgivande objekt
VSPACE="n" Vertikalt avstånd från bilden till omgivande objekt
ISMAP Deklarerar att bilden är en imagemap
SRC="filnamn" Bildens filnamn. Det går också att använda en URL
LOWSRC="filnamn" Den lågupplösta bildens filnamn. Det går också att använda en URL
USEMAP="#namn" Namnet på client-side imagemap. Namnet definieras i <MAP>
<MAP>...</MAP> Samling av länkar för client-side imagemap
NAME="namn" Namnet på imagemapen
<AREA>...</AREA> Länk i client-side imagemap
COORDS Koordinater som definierar var på bilden länken finns
HREF="url" Specificerar länkens destination
NOHREF Gör området på imagemap inaktivt
SHAPE="form" Typen av form som ska användas för länken. Du kan använda rect, circ, poly eller default
ALT="text" Beskrivande text av länken
TARGET="mål" Specificerar målfönstret eller målramen för länken

UPP

Multimedia
<BGSOUND> Lägger in en ljudfil som spelas upp i bakgrunden
SRC="url" Adress till ljudfilen
LOOP="n" Definierar hur många gånger ljudfilen ska spelas
<STYLE>...</STYLE> Lägger in en stilmall (Style Sheet)
<SPAN>...</SPAN> Tillämpar information från stilmallen till en del av dokumentet
<SCRIPT>...</SCRIPT> Inkluderar ett script
LANGUAGE Definierar vilket scriptspråk som används
SRC="url" Adress till scriptet
<NOSCRIPT>...
</NOSCRIPT>
Alternativ information för webbläsare som inte klarar av script

UPP

Länkar
<A>...</A> Definierar en länk
HREF="url" Specificerar länkens destination
NAME="namn" Ger en sektion i ett dokument ett namn för senare användning i länkar
SHAPE="form" Form av en länk i en figur. Formen kan vara circle x,y,r; rect x,y,r,h; polygon x1,y1,x2,y2,...xn,yn; eller default
TARGET="mål" Specificerar målfönstret eller målramen för länken
ACCESSKEY="tangent" Tangent som används tillsammans med CTRL-tangenten som ett kortkommando för en länk

UPP

Ramar
<FRAMESET> Definierar en uppsättning ramar
COLS="n" Gör ramar byggda på kolumner. Värdet kan vara i punkter eller i procent
ROWS="n" Gör ramar byggda på rader. Värdet kan vara i punkter eller i procent
FRAMEBORDER="0,1" 1 sätter på kantlinjer och 0 stänger av dem
FRAMEBORDER="yes,no" yes sätter på kantlinjer och no stänger av dem
BORDER="n" Tjocklek på kantlinjer
BORDERCOLOR="färg" Färg på kantlinjer. färg kan ha ett namn eller ett hexadecimalt tal.
FRAMESPACING="n" Sätter avståndet mellan ramar
<FRAME> Gör en ram
BORDERCOLOR="färg" Färg på kantlinjen. färg kan ha ett namn eller ett hexadecimalt tal.
FRAMEBORDER="0,1" 1 sätter på kantlinjen och 0 stänger av den
FRAMEBORDER="yes,no" yes sätter på kantlinjen och no stänger av den
MARGINHEIGHT="n" Marginalhöjden, räknad i punkter
MARGINWIDTH="n" Marginalbredden, räknad i punkter
NAME="namn" Ger ramen ett namn som kan användas för att styra den från andra ramar.
NORESIZE Gör att ramens storlek inte kan ändras av användaren
SCROLLING="yes,
no,auto"
Sköter om det ska finnas rullningslistor eller inte
SRC="url" URL pekar mot html-filen som ska synas i ramen.
HEIGHT="n" Sätter ramens höjd, räknat i pixlar eller i procent
WIDTH="n" Sätter ramens bredd, räknat i pixlar eller i procent
<IFRAME>...</IFRAME> Gör en flytande ram
ALIGN="justering" Justerar ram eller omgivande text. Du kan använda left, right, center, top eller bottom
BORDERCOLOR="färg" Färg på kantlinjen. färg kan ha ett namn eller ett hexadecimalt tal
FRAMEBORDER="0,1" 1 sätter på kantlinjen och 0 stänger av den
MARGINHEIGHT="n" Marginalhöjden, räknad i punkter
MARGINWIDTH="n" Marginalbredden, räknad i punkter
NAME="namn" Ger ramen ett namn som kan användas för att styra den från andra ramar.
NORESIZE Gör att ramens storlek inte kan ändras av användaren
SCROLLING="yes,
no,auto"
Anger om det ska finnas rullningslistor eller inte
SRC="url" URL pekar mot html-filen som ska synas i ramen.
HEIGHT="n" Sätter ramens höjd, räknat i punkter eller i procent
WIDTH="n" Sätter ramens bredd, räknat i punkter eller i procent
<NOFRAMES>...
</NOFRAMES>
Alternativ information för webbläsare som inte klarar av ramar

UPP

Formulär
<FORM>...</FORM> Definierar ett formulär
ACTION="url" Adress till scriptet som ska ta hand om informationen i formuläret
METHOD="metod" Metod för att skicka den inmatade informationen. Du kan använda get eller post
<INPUT> Gör ett inmatningsfält i formuläret
TYPE= Typ av inmatningsfält. Typerna listade nedan
CHECKBOX Kryssruta
HIDDEN Gömt fält. Syns inte på sidan
IMAGE Skickar information om var på en bild som användaren klickat
RADIO Radioknapp
PASSWORD Lösenord. Inmatade bokstäver blir dolda
TEXT Enkelradigt textfält
SUBMIT Gör knapp som skickar formuläret
RESET Gör knapp som rensar formuläret
NAME="namn" Ger inmatningsfältet ett namn som kan läsas av scriptet. Syns inte på sidan
SIZE="n" Definierar storleken på textfältet
MAXLENGTH="n" Maximal längd på textfältet
VALUE="text" Värde som behövs för att ge typerna RADIO och CHECKBOX ett värde. Initierar typen HIDDEN. Värdet skickas vidare till scriptet
DISABLED Hindrar fältet från att kunna användas
CHECKED Behövs för att typerna CHECKBOX eller RADIO ska ha ett ikryssat standardsvar
SRC="filnamn" Filnamnet på bilden som ska synas i IMAGE, SUBMIT eller RESET
ALT="text" Beskrivande text för bilden
ALIGN="justering" Justering av formulärets element. Du kan använda top, middle, bottom, left eller right
<OPTION> Gör ett val i ett <SELECT> forlulär
DISABLED Hindrar att valet kan väljas
SELECTED Säger till att valet ska vara markerat
VALUE="värde" Värde som skickas vidare till scriptet
<SELECT>...</SELECT> Gör en meny med menyval
NAME Ger menyvalet ett namn som kan läsas av scriptet. Syns inte på sidan
MULTIPLE Tillåter att flera menyval kan väljas
DISABLED Hindrar menyn från att kunna användas
WIDTH="n" Menyns bredd
SIZE="n" Menyns höjd
<TEXTAREA>...
</TEXTAREA>
Gör ett flerradigt textfält. Allt inom märkena blir standardvärde som syns i fältet på sidan
NAME="namn" Namn på textfältet
ROWS="n" Antal rader på textfältet
COLS="n" Antal kolumner (bredd) på textfältet
DISABLED Hindrar textfältet från att kunna användas
<BUTTON>...<BUTTON> Gör en knapp. Texten innanför märkena blir knappens titel
NAME="namn" Namn på knappen
VALUE="värde" Värde som ska skickas till scriptet när knappen trycks in
DISABLED Hindrar knappen från att kunna användas
TYPE="typ" Specificerar knappens typ. Du kan använda submit eller reset

UPP

Tabeller
<CAPTION>...
</CAPTION>
Anger titeln på tabellen.
ALIGN="justering" Anger justeringen av titeln. Du kan använda top, bottom, left eller right
<TABLE>...</TABLE> Definierar en tabell
BORDER="n" Tabellens tjocklek på linjer
ALIGN="justering" Tabellens justering. Du kan använda left, center eller right
WIDTH="n" Tabellens bredd, räknat i punkter eller procent
BGCOLOR="färg" Tabellens bakgrundsfärg. färg kan ha ett namn eller ett hexadecimalt tal
BORDERCOLOR="färg" Anger tabellens ramfärg
BACKGROUND="url" Adress för bakgrundsbild i tabellen
CELLSPACING="n" Anger avståndet mellan celler i tabellen
CELLPADDING="n" Anger avståndet mellan innehåll och cellkant i cellen
HEIGHT="n" Tabellens höjd, räknat i punkter eller i procent
<TD>...</TD> Gör en tabellcell
ALIGN="justering" Horisontell justering av innehållet i cellen. Du kan använda left, center, right, justify eller char
VALIGN="justering" Vertikal justering av innehållet i cellen. Du kan använda top, middle, bottom eller baseline
BGCOLOR="färg" Anger tabellcellens färg. färg kan ha ett namn eller ett hexadecimalt tal.
ROWSPAN="n" Antal rader som tabellcellen ska täcka
COLSPAN="n" Antal kolumner som tabellcellen ska täcka
NOWRAP Hindrar att texten radbryts i cellen
WIDTH="n" Anger bredden av tabellcellen, räknat i punkter.
HEIGHT="n" Anger höjden av tabellcellen, räknat i punkter.
<TR>...</TR> Startar en ny rad i tabellen
ALIGN="justering" Horisontell justering av innehållet i raden. Du kan använda left, center, right, justify eller char
VALIGN="justering" Vertikal justering av innehållet i raden. Du kan använda top, middle, bottom eller baseline
BGCOLOR="färg" Anger radens färg. färg kan ha ett namn eller ett hexadecimalt tal.

UPP

Händelser
onClick Används när musknappen trycks ned
onDblClick Används när musknappen dubbelklickas
onMouseDown Används när musknappen hålls nedtryckt
onMouseUp Används när musknappen släpps
onMouseOver Används när muspilen flyttas över ett objekt
onMouseOut Används när muspilen flyttas från ett objekt
onMouseMove Används när muspilen flyttas
onKeyPress Används när en tangent tycks ner och släpps
onKeyDown Används när en tangent hålls nedtryckt
onKeyUp Används när en tangent släpps